25th November 2018 | Singapore, Provisional Results,

Swissotel Vertical Marathon (2018)

Keshar Bahadur BUDHAMAGAR (#K7070-1)
TEAM: Gurkha
Finished
NET:   00:07:29